ឧបករណ៍ចិញ្ចឹមសត្វត្រចៀកកាំ

Share Line

តម្លៃ 3,000 បាត

ផ្នែកឧបករណ៍ផ្តល់សើម

» ឧបករណ៍បាញ់អ័ព្ទ ម៉ាក Nest Amp ប្រភេទ NH-6000

» ឧបករណ៍បាញ់អ័ព្ទ ម៉ាក Nest Amp ប្រភេទ NM-5500

» ឧបករណ៍បាញ់អ័ព្ទ ម៉ាក Maruni ប្រភេទ BC-360

» ឧបករណ៍បាញ់រែក ប្រព័ន្ធ LP ប្រភេទ 25គ្រាប់

»

»

»

ផ្នែកឧបករណ៍ហៅសត្វត្រចៀកកាំ (ខាងក្រៅ)

» ឧបករណ៍បំពងសម្លេងហៅសត្វត្រចៀកកាំ ម៉ាក Swallow sound ប្រភេទ SH-280 តម្លៃ

» ឧបករណ៍បំពងសម្លេងហៅសត្វត្រចៀកកាំ ម៉ាក Swallow sound ប្រភេទ SH-220

» ឧបករណ៍បំពងសម្លេងហៅសត្វត្រចៀកកាំ ម៉ាក Swallow sound ប្រភេទ SH-250

» ឧបករណ៍បំពងសម្លេងហៅសត្វត្រចៀកកាំ ម៉ាក Swallow sound ប្រភេទ HP-5000 TITANIUM

» ឧបករណ៍បំពងសម្លេងហៅសត្វត្រចៀកកាំ ម៉ាក Swallow sound ប្រភេទ SH-260

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

ផ្នែកឧបករណ៍ហៅសត្វត្រចៀកកាំ (ខាងក្នុង)

» ឧបករណ៍បំពងសម្លេងហៅសត្វត្រចៀកកាំ(ខាងក្នុង) ម៉ាក AUDAX ប្រភេទ AX-61

» ឧបករណ៍បំពងសម្លេងហៅសត្វត្រចៀកកាំ(ខាងក្នុង) ម៉ាកSwallow sound ប្រភេទSB-140

» ឧបករណ៍បំពងសម្លេងហៅសត្វត្រចៀកកាំ(ខាងក្នុង) ម៉ាកSwallow sound ប្រភេទSB-12

» ឧបករណ៍បំពងសម្លេងហៅសត្វត្រចៀកកាំ(ខាងក្នុង) ប្រភេទ PZ-12

» ឧបករណ៍បំពងសម្លេងហៅសត្វត្រចៀកកាំ(ខាងក្នុង) ប្រភេទ PZ-8

»

»

»

»

ផ្នែកឧបករណ៍អូឌីយ៉ូ (Audio)

» ឧបករណ៍អូឌីយ៉ូហៅសត្វត្រចៀកកាំ(ខាងក្រៅ) ម៉ាក Nest-Amp ប្រភេទ AQ7 ភ្ជាប់អំភ្លីបាន 400គ្រឿង

» ឧបករណ៍អូឌីយ៉ូហៅសត្វត្រចៀកកាំ ម៉ាក Nest-Amp ប្រភេទ A-18 មានប្រព័ន្ធអុលត្រាសូនិច

» ឧបករណ៍អូឌីយ៉ូហៅសត្វត្រចៀកកាំ(ខាងក្នុង) ម៉ាក Nikkodo ប្រភេទ NK-303 មានប្រព័ន្ធថតសំឡេងសត្វត្រចៀកកាំនៅក្នុងផ្ទះត្រចៀកកាំ

» ឧបករណ៍អូឌីយ៉ូហៅសត្វត្រចៀកកាំ ម៉ាក Nest-Amp ប្រភេទ A-4 ភ្ជាប់អំភ្លីបាន 200គ្រឿង

» ឧបករណ៍អូឌីយ៉ូហៅសត្វត្រចៀកកាំ ម៉ាក Nest-Amp ប្រភេទ A-9 ភ្ជាប់អំភ្លីបាន 800 គ្រឿង មានប្រេកង់វិទ្យុដល់ទៅ 96 KHZ

» ឧបករណ៍អូឌីយ៉ូហៅសត្វត្រចៀកកាំ ម៉ាក Nest-Amp ប្រភេទ A-6 ភ្ជាប់អំភ្លីបាន600

» ឧបករណ៍អូឌីយ៉ូហៅសត្វត្រចៀកកាំ ម៉ាក Nest-Amp ប្រភេទ A-8 ភ្ជាប់អំភ្លីបាន 800

»

»

»

»

»

»

»

»

ផ្នែកផ្សេងៗ

» ខ្សែរភ្លើងសម្រាប់តទៅឧបករណ៍បំពងសម្លេង ធ្វើឡើងពីសំណប៉ាហាំងនិងស្ពាន់សុទ្ធ 100% 1 ដុំប្រវែង 100 m

» ផលិតផលទឹកអរម៉ូន ម៉ាក love potion តម្លៃ 3300បាត លក្ខណៈពិសេសគឺ បាញ់ត្រង់កន្លែងណា សត្វត្រចៀកកាំធ្វើសំបុកនៅកន្លែងនោះ

» ឧបករណ៍ម៉ែត្រ វាស់ពន្លឺ វាស់សម្លេង វាស់ខ្យល់

» ដង្គៀបសម្រាប់ដករោមសត្វត្រចៀកកាំ

» ផលិតផលប្រើដើម្បីបង្កើតរូបរាងសំបុកត្រចៀកកាំបន្ទាប់ពីការលាងសំបុកត្រចៀកកាំ ម៉ាក MO

»

»

PROMOTION

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Swiftlet Sound

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»